Estudi de millora de la permeabilitat de la carretera de Matadepera, Terrassa

Resum del document

La carretera de Matadepera és una de les vies d’accés i d’articulació del trànsit de Terrassa, essent alhora una important barrera arquitectònica que divideix la trama urbana i dificulta la relació física i funcional entre ambdós costats. La via és, alhora, un itinerari principal de vianants i ciclistes que uneix el centre de la ciutat amb Matadepera i l’anella verda de Terrassa, a través del futur carril bici intermunicipal.Desenvolupament d'una de les propostes per a la millora de la carreteraL’estudi pretén analitzar diferents opcions de millora i determinar quines donen una millor resposta a les problemàtiques actuals, tant a la carretera com al seu entorn més immediat. Per aconseguir-ho s’analitza l’estat actual, tant físic com funcional, a partir del qual s’avaluen sis seccions tipus, de les quals se’n desenvolupen dues, les que es consideren més adequades.

Definició de les estratègies de projecte en quant als espais lliures

Outputs

  • Fer una anàlisi completa de l’estat actual de l’àmbit a nivell físic i funcional
  • Detectar les principals problemàtiques a què donar resposta, així com les oportunitats de millora
  • Determinar les intervencions més adequades a realitzar tant a la carretera com al seu entorn
  • Proposar i analitzar diverses opcions de millora
  • Reduir l’efecte barrera i millorar la transversalitat

 

DESCARREGAR PDF
CLIENT: Ajuntament de Terrassa
DATA: Desembre 2018
EQUIP DE TREBALL: Urbaning